Наказ № 193 від 19.11.2003

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

19.11.2003 N 193

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 вересня 2004 р.

за N 1110/9709

Про затвердження нормативно-правових актів

щодо реалізації Закону України

"Про поховання та похоронну справу"

З метою реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі документи (додаються):

1.1. Типове положення про ритуальну службу в Україні.

1.2. Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг .

1.3. Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення.

1.4. Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 16.12.91 N 126 "Про затвердження нормативних актів з питань ритуального обслуговування".

2.2. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 03.03.95 N 10 ( z0072-95 ) "Про затвердження Правил організації поховання та ритуального обслуговування в населених пунктах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 1995 року за N 72/608

2.3. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 24.10.94 N 87 ( z0260-94 ) "Про затвердження Правил приймання і виконання замовлень на виготовлення та встановлення намогильних споруд", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1994 року за N 260/470.

3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я.А.Стеценко) та Юридичному відділу (М.Г.Агапова) забезпечити подання наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

Голова Комітету Г.М.Семчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держжитлокомунгоспу

України

19.11.2003 N 193

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 вересня 2004 р.

за N 1110/9709

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про ритуальну службу в Україні

1. Ритуальна служба в Україні відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" - це спеціалізоване комунальне підприємство, що створюється органом місцевого самоврядування в порядку, установленому Законом.

2. Ритуальна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, а також цим Положенням.

3. Ритуальна служба здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг відповідно до статей 9, 10, 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

4. Основними завданнями ритуальної служби в Україні є:

 • здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності.

5. Ритуальна служба відповідно до покладених на неї завдань зобов'язана:

 • укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення);
 • організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;
 • створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 • розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;
 • у разі відсутності на ринку послуг регіону необхідної Замовнику ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги власними силами;
 • забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;
 • організовувати виконання роботи з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;
 • забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного відповідним виконавчим органом сільської, селищної та міської ради, згідно зі статтею 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу";
 • безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії);
 • реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань;
 • видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання;
 • видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному пункті;
 • реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;
 • у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого органу відповідної сільської, селищної чи міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;
 • на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію) суб'єкта господарської діяльності (далі - виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;
 • здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

6. Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

1. виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;

2. переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

3. необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

4. необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

5. порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань;

6. вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

7. реєстрації поховань померлих та перепоховань;

8. організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

9. пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України "Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів);

10. режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

11. режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

12. книги заяв, пропозицій та скарг.

7. Ритуальна служба має право:

 • створювати при ритуальній службі дорадчі ради (колегії), до складу яких на рівних правах можуть входити представники підрозділів ритуальних служб, а також за згодою: виконавці (суб'єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з ритуальною службою) та представники громадськості, для оперативного вирішення проблем, що виникають у процесі організації поховання та утримання місць поховань;
 • надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети ритуальної належності.

8. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання в такому порядку:

8.1. Суб'єкт господарювання (далі - СГ), що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг на ім'я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:

 1. копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;
 2. копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
 3. перелік послуг, що пропонуються для надання СГ;
 4. режим роботи та номер телефону.

Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви територіальна ритуальна служба укладає з суб'єктом господарювання договір про надання послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

8.2. Договір про надання послуг укладається на термін три роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у десятиденний термін письмово повідомити про це ритуальну службу. Форма примірного договору про надання ритуальних послуг наведена в додатку.

Начальник Управління благоустрою

та комунального обслуговування Я.А.Стеценко

Додаток

до п. 8.2 Типового положення

про ритуальну службу в

Україні

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання ритуальних послуг

Ритуальна служба (назва населеного пункту)__________________________________ в особі(ПІБ, посада) ____________ _________________________________, з одного боку, та Суб'єкт господарської діяльності (назва суб'єкта)___________ __________ в особі(прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________, з другого боку (далі - Виконавець послуг), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншим законодавством України та цим договором.

1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

2. Права сторін

2.1. Ритуальна служба має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги: ______________________________________________________________________

2.2.2. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу").

3. Обов'язки сторін

3.1. Ритуальна служба зобов'язана:

3.1.1. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати померлого, забезпечити укладання договорів-замовлень, урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові (виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого) наочну інформацію, передбачену п. 6 Типового положення про ритуальну службу в Україні.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.6. Створити рівні умови Виконавцям послуг.

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін (визначається сторонами)______________________________________________________ передати замовлення Виконавцю послуг (механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін) ______________________________________________________

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує доведення нової ціни до ритуальної служби шляхом(визначається за домовленістю сторін)_________________________________

3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

4. Відповідальність сторін

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавців послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ними.

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.1.4. За безпідставну відмову якого Замовник вибрав(назва Суб'єкта господарювання)____________________________, за невчасне передання замовлення на послуги Виконавцю послуг.

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки.

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів розв'язання спорів здійснюється в судовому порядку.

6. Інші умови

______________________________________________

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ___________ року.

7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

8. Місцезнаходження сторін

Ритуальна служба Суб'єкт господарської діяльності

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________

(підпис керівника) печатка (підпис керівника) печатка

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держжитлокомунгоспу

України

19.11.2003 N 193

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 вересня 2004 р.

за N 1111/9710

НЕОБХІДНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

окремих видів ритуальних послуг

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2. Оформлення свідоцтва про поховання.

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

4. Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу.

5. Кремація тіл померлих.

6. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, у землю.

7. Зберігання урн з прахом померлих у крематорії.

8. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України.

9. Запаювання оцинкованої труни.

10. Замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу.

 Начальник Управління благоустрою 
 та комунального обслуговування            Я.А.Стеценко 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держжитлокомунгоспу

України19.11.2003 N 193

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 8 вересня 2004 р.

за N 1112/9711

НЕОБХІДНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

вимог щодо порядку організації поховання

і ритуального обслуговування населення

Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення (далі - Перелік вимог) розроблено та затверджено відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

1. Цей Перелік вимог визначає необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання померлих та ритуального обслуговування населення в населених пунктах України.

2. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого (далі - Замовник). Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності до чинного законодавства іншій фізичній чи юридичній особі на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов'язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладання договору.

3. На підставі свідоцтва про смерть Замовник звертається до сільського голови або ритуальної служби з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення) не пізніше ніж за 24 години до їх проведення.

Укладання договору-замовлення на підпоховання померлого в родинну могилу проводиться на підставі свідоцтва про смерть померлого, згоди користувача місця родинного поховання, оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого.

Для оформлення безоплатного поховання померлого (загиблого), що має особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і спорудження надгробка Замовник подає сільському голові або ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого (загиблого), копію посвідчення, що підтверджує особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Витрати на поховання зазначеної категорії померлих та спорудження надгробка здійснюються на підставі договорів-замовлень, підтверджених особами, що отримали права і пільги, шляхом перерахування коштів на рахунки відповідних органів, підприємств, установ та організацій за рахунок коштів державного бюджету.

Для організації безоплатного поховання померлого учасника бойових дій відповідно до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" визначається перелік ритуальних послуг, необхідних для поховання цієї категорії померлих, оплата яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Для оформлення такого поховання Замовник подає сільському голові або ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого, копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи померлого до зазначеної категорії.

4. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або за договором про надання ритуальних послуг суб'єктами господарювання інших форм власності.

5. Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.

6. Ритуальну службу рекомендується розміщати в приміщеннях, розташованих у місцях, зручних для населення.

Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, в якому проводиться оформлення договорів-замовлень, надання Замовнику наочної інформації стосовно:

 • виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси, телефонів та режиму роботи;
 • необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;
 • переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;
 • необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення або витягу з нього;
 • порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання;
 • вимог щодо утримання та охорони місць поховань;
 • реєстрації поховань померлих та перепоховань;
 • організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів;
 • пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України "Про поховання та похоронну справу", підзаконних нормативно-правових актів);
 • режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;
 • книги заяв, пропозицій і скарг;
 • режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів.

Суб'єкти господарювання, які уклали з ритуальною службою договори про надання послуг, забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про ритуальну службу, її адресу, телефон, режим роботи та інформації, яка зазначена в абзацах 3-11 частини другої цього пункту.

7. У приміщеннях моргів, лікарень, органів реєстрації актів цивільного стану на видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби в населеному пункті, її телефон та режим роботи.

8. Замовник має право вибрати виконавця послуг серед суб'єктів господарювання, які уклали договори про надання ритуальних послуг.

Інформація про виконавців послуг доводиться до відома Замовника до моменту укладання договору-замовлення.

Пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому асортименту забороняється.
9. Ритуальна служба, сільський голова*, суб'єкт господарювання** (Виконавець послуг) несе відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним законодавством.

10. Ритуальною службою, сільським головою*, суб'єктом господарювання** із Замовником укладається договір-замовлення.

Зразок примірного договору-замовлення наведено в додатку.

Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, з яких один передається Замовнику, другий - Виконавцю послуг.

* Для сільського голови має рекомендаційний характер.

** Використовується у випадку, коли особа, яка зобов'язалася поховати померлого і мала вільний доступ до інформації щодо Виконавців послуг, скористалася правом вибору Виконавця послуги серед суб'єктів господарської діяльності, які уклали договори із сільським головою або ритуальною службою про надання цих послуг.

11. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

12. У разі виникнення потреби в додаткових ритуальних послугах, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

13. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті Виконавцем за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

14. У разі надання неякісних ритуальних послуг з поховання та ритуального обслуговування Замовник має право вимагати від Виконавця послуги безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання товарів ритуальної належності неналежної якості Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

 • безоплатного усунення недоліків товару;
 • відшкодування зазначених збитків;
 • заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться);
 • відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів;
 • заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну.

Виконавець послуги, продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили.

15. Якщо Виконавець послуг не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) він сплачує Замовникові пеню.

Сплата Виконавцем послуг пені не звільняє від виконання зобов'язання в натурі.

16. У разі відсутності на ринку послуг регіону деяких їх видів ритуальна служба організовує їх надання власними силами.

17. Поховання проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. У разі наявності відповідних підстав поховання, як виняток, може бути проведено в день оформлення.

18. Суб'єкти господарювання можуть самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, де це передбачено законодавством.

19. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання, покладається на ритуальні служби згідно з замовленням медичних закладів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Поховання зазначених осіб проводиться з відома органів внутрішніх справ.

20. Доставка в морг для встановлення причин смерті цієї категорії осіб здійснюється органами внутрішніх справ.

 Начальник Управління благоустрою 
 та комунального обслуговування            Я.А.Стеценко 

Додаток

до п. 10 Необхідного

мінімального переліку вимог

щодо порядку організації

поховання і ритуального

обслуговування населення

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

на організацію та проведення поховання

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України "Про поховання та похоронну справу" укладено між

   Замовником __________________________________________________
________________________________________________________________та 

Виконавцем (сільським головою*, ритуальною службою, суб'єктом господарської діяльності**) (необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________ 

          (повна назва підприємства) 

 
__________________________________________________________________ 

Предметом укладання договору-замовлення є: організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити)

__________________________________________________________________ 

      (прізвище, ім'я та по батькові померлого) 

 
__________________________________________________________________ 

   (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано) 

 
   на кладовищі ________________________________________________ 
              (назва населеного пункту) 

 
   на вул. ______________________, ряд ______, сектор _________, 
місце __________, 

 
о ______ годині дня "__" числа ____________ місяця 200_ року. 

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання (потрібне підкреслити):

закопування в могилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

спалювання в крематорії труни з тілом померлого та розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

Виконавець зобов'язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування послуг | Кіль- | Ціна | ПДВ | Зага-| Примі-|
| з/п |           | кість | однієї|   | льна | тка***|
|   |           |    |послуги|   | сума |    |
|   |           |    |    |   |   |    |
|   |           |    |    |   |   |    |
|-----+---------------------+-------+-------+-----+------+-------|
| 1 |     2     |  3  |  4  | 5 |  6 |  7  |
|-----+---------------------+-------+-------+-----+------+-------|
|   |           |    |    |   |   |    |
------------------------------------------------------------------ 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

   3. Забезпечити доставку предметів  похоронної  належності 
(додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) __________________ 
о ___ годині "___" числа ____________ місяця 200__ року. 

 
   4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом 
померлого за такою адресою:_______________________________________
__________________________________________________________________ 
о ___ годині "___" числа ____________ місяця 200__ року. 

 
   5. Забезпечити  прибуття  транспорту  для  обслуговування 
поховання та організатора обряду за адресою:______________________ 
о ___ годині "___" числа ____________ місяця 200__ року. 

 
   6. Забезпечити  напис тексту на намогильній (тимчасовій) 
споруді такого змісту:____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

 

 
   7. Забезпечити  напис  тексту  на  траурній  стрічці до 
похоронного вінка такого змісту:__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

 

 
   8. Інші зобов'язання ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов'язаний:

вчасно забезпечити оплату послуг та надати сільському голові*, ритуальній службі, суб'єкту господарювання** (Виконавцю послуг) необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню.

За порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

Порядок вирішення спорів:

спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неурегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв'язання здійснюється в судовому порядку.

   З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та 
отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений ____________ 
                            (підпис 
                            замовника)
   Вартість послуг становить ___________________________________
__________________________________________________________________ 

             (сума словами) 

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком (необхідне підкреслити)ю.

   Договір-замовлення укладено _________________________________
__________________________________________________________________ 

      (дата та час укладання договору-замовлення) 

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення надання всіх послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

 Замовник: ________________________________________ 

             (підпис) 

 
Виконавець (сільський голова*, ритуальна служба, суб'єкт 

господарювання**) (необхідне підкреслити)
 ___________________________________ 
      (підпис)         Печатка 

 
---------------

* Для сільського голови має рекомендаційний характер.

** Використовується у випадку, коли особа, яка зобов'язалася поховати померлого, мала вільний доступ до інформації щодо Виконавців послуг, скористалася правом вибору Виконавця послуги серед суб'єктів господарської діяльності, які уклали із сільським головою або ритуальною службою договір про надання цих послуг.

*** Зазначається суб'єкт господарювання, що уклав з сільським головою або ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг та обраний Замовником для виконання даної послуги.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держжитлокомунгоспу

України

19.11.2003 N 193

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 вересня 2004 р.

за N 1113/9712

ПОРЯДОК

утримання кладовищ та інших місць поховань

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 328 ( z1194-12 ) від 03.07.2012 }

Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень Закону України "Про поховання та похоронну справу".

1. Вимоги до розміщення та облаштування

місць поховань

1.1. Для розміщення місця поховання спеціалізованому комунальному підприємству, установі, організації в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовищ у населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) надається земельна ділянка. Наявність місця поховання передбачається проектом планування та забудови населеного пункту з урахуванням подальшого розширення його території.

Площа ділянки, відведеної під місця традиційного поховання, визначається з розрахунку 0,24 га на 1000 чоловік, що проживають у міській, та 0,1 га на 1000 чоловік у сільській місцевостях. Для організації поховання урн з прахом померлого ця норма становить 0,02 га на 1000 чоловік. Розміри земельних ділянок, що відводяться для поховання, допускається уточнювати залежно від співвідношення місць традиційного поховання і місць для поховання урни з прахом, з урахуванням місцевих умов.

Мінімальна територія місць поховань - 0,5 га.

1.2. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним зв'язком з населеним пунктом.

1.3. Територія місць поховань може бути використана для поховання померлих тільки після завершення всіх будівельних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.

1.4. Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 м з розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною 6,5 м, а на території місць поховань великих міст - до 9 м.

1.5. На території місць поховань розміщують:

господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

будівлі, призначені для проведення громадських панахид: Будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємкості для води;

освітлення;

спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км; при відсутності каналізації - туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту.

1.6. Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

1.7. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.

1.8. На території місць поховань не можуть бути розміщені об'єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

2. Вимоги щодо експлуатації кладовищ,

інших місць поховань, реєстрації поховань

та перепоховань, обліку намогильних споруд

на місці поховань

2.1. Уведення кладовища в експлуатацію дозволяється тільки після виконання всіх робіт, передбачених проектом, і прийняття закінченого будівництва.

У сільській місцевості можна обмежитися влаштуванням огорожі, освітлення, туалету, колодязя, під'їзної дороги, стоянки для автотранспорту та благоустроєм основних доріг на території кладовища.

Поховання померлих чи їх праху після кремації дозволяється проводити на діючих кладовищах, уведених в експлуатацію згідно з чинним законодавством України.

2.2. На вході до кладовища на спеціальному рекламному щиті вивішуються для населення основні положення Закону України "Про поховання та похоронну справу", інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесного поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.

2.3. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення).

2.4. За зверненням Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

2.5. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.6. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів, ширина - 1 м, глибина - не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м, висота намогильного горбка - 0,5 м.

У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 метр.

2.7. У містах, де функціонують крематорії, поховання здійснюється в спеціально побудованих колумбаріях чи пристосованих для цього огороджувальних стінах кладовищ, конструкція яких повинна передбачати не більше трьох рядів ніш по вертикалі та забезпечувати вільний доступ до них.

Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8 x 0,8 м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.

2.8. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

------------------------------------------------------------------
|   Назва   |          Розмір           |
|  поховання  |------------------------------------------------|
|        |   Земельної ділянки   |   Могили    |
|        |----------------------------+-------------------|
|        | площа, | довжина,| ширина, | довжина,| ширина, |
|        | кв.м |  м  |  м   |  м  |  м  |
|---------------+--------+---------+---------+---------+---------|
| Родинне    | 6,6  |  2,2  |  3,0  |  2,0  |  1,0  |
|---------------+--------+---------+---------+---------+---------|
| Подвійне   | 4,8  |  2,2  |  2,2  |  2,0  |  1,0  |
|---------------+--------+---------+---------+---------+---------|
| Одинарне   | 3,3  |  2,2  |  1,5  |  2,0  |  1,0  |
|---------------+--------+---------+---------+---------+---------|
| Урна з прахом | 0,64 |  0,8  |  0,8  |  0,8  |  0,8  |
------------------------------------------------------------------ 

Примітка: У разі поховання померлого в нестандартній труні викопується могила залежно від довжини труни.

2.9. Рішенням виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою.

Для почесних поховань можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави (стаття 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Рішення про почесне поховання приймається в кожному конкретному випадку.

2.10. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.

2.11. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі - Книга реєстрації), форму якої наведено в додатку 1.

Запис до Книги реєстрації здійснюється в алфавітному порядку, за роками, у цілому по кладовищу чи, де це необхідно, окремо за кожним сектором. Усі графи Книги реєстрації обов'язково заповнюються чорним або фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного в Книзі реєстрації не допускається. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається на кладовищі постійно, а в разі ліквідації кладовища - передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування.

Для забезпечення ведення Книги реєстрації в населеному пункті визначається конкретний Виконавець.

Після здійснення поховання Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству. Зразок свідоцтва про поховання наведено в додатку 2.

2.12. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого користувач місця поховання подає такі документи:

заяву користувача з обґрунтуванням причин перепоховання;

висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації;

лікарське свідоцтво про смерть;

дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

За результатами розгляду поданих документів виноситься рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначають термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із статтею 192 Кримінально-процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до Книги реєстрації.

2.13. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для установлення намогильної споруди до ритуальної служби або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради подаються такі документи:

оригінал свідоцтва про смерть похованого;

свідоцтво про поховання або в разі його відсутності письмову згоду користувача місця поховання (користувача місця родинного поховання) на встановлення намогильної споруди;

документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації;

реквізити виконавця намогильної споруди.

Одразу після отримання ритуальною службою або виконавчим органом сільської, селищної, міської ради документів, визначених у цьому пункті, вони мають забезпечити безперешкодний доступ на територію кладовища транспортного засобу, на якому перевозиться намогильна споруда, визначена у документі.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються спеціалізованим комунальним підприємством (а в разі його відсутності - виконавчим органом сільської, селищної, міської ради) в Книзі обліку намогильних споруд (далі - Книга обліку). Форма Книги обліку наведена в додатку 3. Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд постійний. Записи до Книги обліку проводяться в алфавітному порядку. Заповнюється Книга обліку в одному примірнику.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

3. Вимоги щодо утримання та охорони місць поховань

3.1. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечуються виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад із залученням органів охорони культурної спадщини.

3.2. Охорона місць поховань здійснюється відповідно до статті 31 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

3.3. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків користувачу (Власнику) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в установленому порядку, відшкодування Власникам матеріальних збитків не здійснюється.

 Начальник управління благоустрою 
 та комунального обслуговування           Я.А.Стеценко

Додаток 1
до п. 2.11 Порядку утримання
кладовищ та інших місць
поховань

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ

поховань та перепоховань померлих громадян

      ____________________________________________ 

 

 
           Назва населеного пункту, 
     адреса кладовища _____________________________ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |  П.І.Б. |   Дата   |    Місце     | Причина |  Свідоцтво про  | Прізвище | Адреса  | Прізвище | Адреса  |  Хто   |
| похо- | померлого |        | поховання померлого | смерті |   смерть    | особи,  | та номер | користу- | та номер | проводив  |
| вання |      |----------------+-----------------------|     |-------------------|  яка   | телефону |  вача  | телефону | поховання |
|    |      | народ-| смерті | ділянка | ряд | місце |     |  номер | ким  | зобов'я- | особи,  | місця  | користу- | (назва  |
|    |      | ження |    |     |   |    |     | актового | видано | залася  |  яка   | поховання,|  вача  | організа- |
|    |      |    |    |     |   |    |     | запису |    | поховати | зобов'я- | родинного | поховання,| ції та  |
|    |      |    |    |     |   |    |     |     |    | померлого | залася  | поховання | родинного |  номер  |
|    |      |    |    |     |   |    |     |     |    |      | поховати | та номер | поховання | договору- |
|    |      |    |    |     |   |    |     |     |    |      | померлого | свідоцтва |      | замовлення)|
|    |      |    |    |     |   |    |     |     |    |      |      |  про   |      |      |
|    |      |    |    |     |   |    |     |     |    |      |      | поховання |      |      |
|-------+-----------+-------+--------+---------+-----+-------+---------+----------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  1  |   2   |  3  |  4  |  5  | 6 |  7  |  8  |   9  |  10  |  11   |  12   |  13   |  14   |   15   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Додаток 2

до п. 2.11. Порядку

утримання кладовищ та інших

місць поховань

СВІДОЦТВО

про поховання

   ________________________________________________________ 

       (прізвище, ім'я, по батькові померлого) 

(свідоцтво про смерть N _____ від "____" ________ ________ року), похований "____" _____ _____ року на ділянці N ___, ряд N ______, місце N ______ кладовища, розміщеного в _________________________ (назва населеного пункту)

 на вулиці  ______________________________,  про  що  в книзі 

 реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян зроблений 

 відповідний запис "___" _________ ______ року за N _____. 

Підпис

Печатка

Реєстраційний номер та дата видачі

{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 328 ( z1194-12 ) від 03.07.2012 }

Додаток 3

до п. 2.13. Порядку

утримання кладовищ та інших

місць поховань

КНИГА ОБЛІКУ

намогильних споруд

   На кладовищі _______________________________
   назва населеного пункту ______________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Прізвище |  Номер  |  Місце поховання   | Прізвище | Характеристика |  Вартість  | Документи, | Намогильну | Дата  | Гаран- | П.І.Б. |
| та ім'я | свідоцтва |-----------------------| та ім'я  | намогильної  | намогильної |   що   | споруду  | устано- | тійний | власника |
| померлого |  про  | ділянка | ряд | місце | користу- |  споруди з  |  споруди  | підтвер- | виготовив | влення | термін | намо-  |
|      | смерть, |     |   |    | вача,  | визначенням  |  (у цінах, |  джують  | (повна  | намо- |  на  | гильної |
|      |  ким   |     |   |    | номер  |  матеріалу,  |  підтвер-  | придбання |  назва  | гильної | намо- | споруди |
|      | видано  |     |   |    | свідоцтва | з якого її  |  джених  | намогиль- | суб'єкта | споруди | гильну |     |
|      |      |     |   |    |  про  | виготовлено  | відповідними |  ної   | господарсь-|     | споруду |     |
|      |      |     |   |    | поховання |        | документами) | споруди, |   кої  |     |(початок |     |
|      |      |     |   |    |      |        |       |  дата  | діяльності)|     |  та  |     |
|      |      |     |   |    |      |        |       | реалізації |      |     | кінець) |     |
|-----------+-----------+---------+-----+-------+-----------+----------------+--------------+------------+------------+---------+---------+----------|
|   1   |   2   |  3  | 4 |  5  |   6   |    7    |   8    |   9   |   10   |  11  |  12  |  13   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------