Інформація щодо розміщення на території м. Миколаєва крематорію

За офіційною інформацією, яка розміщена на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – «на даний час в населених пунктах України існує необхідність в будівництві 540 місць поховань, при цьому поховано шляхом кремації 24 тис. померлих осіб, що складає лише 4% від загальної кількості похованих померлих. Поховання шляхом кремації здійснюються лише у містах Києві, Одесі та Харкові, де функціонують крематорії. Разом з тим, в населених пунктах Одеської області поховано шляхом кремації понад 4 тис. осіб, що становить лише 13% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 21 нових місць поховань; в населених пунктах Харківської області поховано шляхом кремації 8 тис. осіб, що становить лише 22% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 46 нових місць поховань; у місті Києві поховано шляхом кремації 13 тис. осіб, що становить лише 59% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 3 нових місць поховань. Такий стан справ свідчить про неналежну увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів до поширення серед населення традиції організації поховання померлих шляхом кремації.»

Вартість послуги з кремації:

 

Місто

Київ

Одеса

Харків

Вартість кремації

 

Відсоток похованих, шляхом кремації

445,00 грн.

 

 

59

1050,00

 

 

13

784,00

 

 

22

 

Згідно із ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», що затверджений наказом Держкоммістобудування від 17 квітня 1992 р. № 44 – за нормами, витяг з яких, наведений нижче – у м. Миколаєві, при умові проживання 500 тис.осіб – передбачено відкриття крематорію на площі в 10 га.

 

 

Учреждения, предприятия, сооружения1)

Единица измерения

Нормативная величина в расчете на 1000 чел. населения, не менее

Размеры земельных участков

Кладбище традиционного захоронения16)  

Га

0,24

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зави­симости от соотношения клад­бищ традиционного захороне­ния и кладбищ для погребе­ния после кремации, устанавливаемых по местным условиям

Крематорий с кладбищем урновых захоронений

единиц/га

По заданию на проектирование или 0,02

 

Разом із тим, вiдстанi вiд будинкiв i меж земельних дiлянок установ i пiдприємств обслуговування треба приймати не меншi, нiж тi, що наведенi у таблицi 6.2. (витяг)

Таблиця 6.2

Будинки (земельнi дiлянки) установ i пiдприємств обслуговування

Вiдстань вiд будинкiв (меж, дiлянок) установ i пiдприємств обслуговування, м

до червоної лiнiї

до стiн житлових будинкiв

до будинкiв загальноосвiтнiх шкiл, дитячих дошкiльних установ

у мiстах

у сiльських поселеннях

Кладовища традицiйного поховання i крематорiї

6

6

300

300

Кладовища для поховання пiсля кремацiї

6

6

100

100

 

Питання розміщення крематорію, на території міста, визначається вказаними нижче нормами. Згідно номенклатури структурних елементів території комплексної зеленої зони міста ДБН 360** (витяг)

 

 

Основні структурні елементи території

Складовi структурних елементiв

Функцiональна належнiсть

1. ТЕРИТОРІЯ МІСТА

Територiя забудови

Іншi територiї

Дiлянки зеленого будiвництва i господарства установ i пiдприємств обслуговування (дитячi дошкiльнi установи, загальноосвiтнi школи, навчальнi заклади, установи охорони здоров’я, будинки-iнтернати для старих та iнвалiдiв, фiзкультурнi i спортивнi споруди, установи культури й мистецтва, пiдприємства торгiвлi, громадського харчування й побутового обслуговування, органiзацiї та установи управлiння, фiнансування i пiдприємства зв’язку, НДІ, установи комунального господарства (кладовищ, крематорiїв, квiтникарських господарств), лiнiй високовольтної передачi, лiсомелiоративних насаджень, непридатних земель тощо

Обмеженого користування i спецiального призначення

Згідно таблиці вище, кладовища та крематорії дозволяється розміщувати на території міста, таки території відносяться до «зеленої зони міста).

 

При отриманні дозволу, на облаштування крематорію, можна чекати на зауваження від  органів виконавчої влади у сфері забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення, тому що у Державних санітарних правила та нормах "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99 у п. 4. «Гігієнічні вимоги до експлуатації та утримання кладовищ» п.п. 4.5. зазначено «у містах з населенням більше 1 млн. чоловік на ділянках кладовищ слід передбачати території для розміщення крематоріїв і поховання праху в урнах. Розміри ділянки для урн з прахом після кремації 2 кв. м, глибина поховання не нормується.»

Аналізуючи вартість будівництва – за посиланням є інформація станом на лютий 2017 р. «Стоимость строительства крематория составит 1, 5 миллионов евро. Подготовку строительства планируют начать в 2018 году. Проектирование и строительство займут по году соответственно. Крематорий ориентировочно появится в 2020 году» - висновок – це довготривалий проект, реалізація якого, миттєво проблему відсутності місць поховань на кладовищах м. Миколаєва не вирішить.

Окремо слід зауважити, що державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська пропонує, прийняти Верховній Раді України наступні зміни до ЗУ «Про поховання та похоронну справу», що дозволить:

 • Розробити та закріпити в законодавстві критерії (вимоги) до суб'єктів господарювання, які мають намір надавати ритуальні послуги.
 • Заборонити надання повноважень, пов'язаних з допуском на ринок будь-якого учасника незалежно від форми власності, тим особам, які є засновниками або мають повноваження контролю. "Вирішувати чи допускати на ринок компанії не можуть самі учасники ринку. Сьогодні ці повноваження належать комунальним підприємствам - ритуальним службам, які і є учасниками ринку", - підкреслила Агія Загребельська.
 • Дозволити виходити на ринок за декларативним принципом. Суб'єкт господарювання повинен відповідати критеріям, які необхідно закріпити на законодавчому рівні, уточнила Агяя Загребельська.
 • Визначити граничну вартість послуг, що входять до переліку необхідних ритуальних послуг, на відміну від визначеного законодавством фіксованого розміру надання таких послуг.
 • Визначити правовий статус, порядок створення та організації діяльності похоронних будинків. Зокрема, їх організаційно-правову форму, функції, які вони будуть виконувати, вимоги до юридичних осіб, які будуть створювати похоронні будинку, а також критерії та вимоги до матеріально-технічної бази і персоналу.
 • Заборонити оренду ритуальними службами та іншими суб'єктами господарювання, які надають ритуальні послуги (ритуальні компанії), приміщень в патологоанатомічних відділеннях (моргах) закладів охорони здоров'я, а також розміщення на території місць поховання.
 • Встановити вимоги до обладнання транспортних засобів, що здійснюють перевезення тіл померлих, які саме особи і за яких умов можуть здійснювати перевезення на кладовищі, в крематорій і т.д.;
 • Ввести кримінальну відповідальність за поширення інформації про померлих, якщо інформація була розголошена посадовими особами.
 • Зобов'язати органи місцевого самоврядування забезпечити ведення систематизованої офіційної інформації про постачальників послуг на відповідній території, про умови отримання ритуальних послуг, тарифи та інші відомості, пов'язані з наданням ритуальних послуг;
 • Створити прозорий механізм резервування (бронювання) місця поховання.
 • Переглянути та розширити закріплені законодавством форми власності на кладовища. "Сьогодні кладовища знаходяться тільки в комунальній власності. Тому пропонується розширити і передбачити створення кладовищ, які будуть в приватній власності", - уточнила Агія Загребельська.
 • Закріпити в законодавстві можливість будівництва в Україні крематоріїв всіх форм власності в рамках державно-приватного партнерства, інвестиційної діяльності і т. П.
 • Врегулювати на законодавчому рівні питання захоронення тварин і діяльності відповідних кладовищ в Україні.
 • Передбачити можливість здійснення альтернативних видів поховання.

 

16.11.2017 р. ММР прийняла рішення, «про внесення доповнень до рішення міської ради від 15.12.2016 № 12/1 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2017 рік». Цє рішення дозволяє КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» спільно із ДЖКГ ММР розпочати роботу, по внесенню змін, до регуляторного акту «Про поховання та похоронну справу в м. Миколаєві», та при наявності політичної волі, за півроку вирішити питання стосовно повторного використання занедбаних, та безхазяйних місць поховань.

 

 

Директор М.А. Трофанюк

Опубликовано: 14 Дек 2017 в 23:39